Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 

1.A Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: WONDER BAIT Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság

A szolgáltató székhelye: 7200 Dombóvár, Szent Vendel utca 55.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: wonderbait@gmail.com

Cégjegyzékszáma: Cg.: 17-03-001281

Adószáma: 22357582-1-17

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Engedély száma: 1887/2016

Telefonszáma: +3620/ 249-19-18

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-101019/2016

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Onlinex Solutions Kft, 5600  Békéscsaba, Penza lakótelep 6. A. / fszt. 1. 

                                          Adószám: 26701581-1-04, Cégjegyzékszám: 04-09-014868

 

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szerződési feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire, illetőleg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletre. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen szerződési feltételek 2016. július 4. napjától hatályos és a visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szerződési feltételeket. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 nappal közzéteszi. A Felhasználók a webáruház/weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a webáruház használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3. Adatkezelési szabályok:

3.1. A Szolgáltató online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége, a számlázás teljesítése érdekében. A Szolgáltató csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A Szolgáltató a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Szolgáltató minden elvárható módon védi a Felhasználók kezelt személyes adatait.

3.2. Az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Felhasználó a megrendeléssel kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

3.3. Az érintettek köre: a Felhasználók.

3.4. A kezelt adatok köre: a Felhasználók által megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok (Név, elérhetőség -telefon, e-mail cím-, szállítási cím, számlázási cím).

3.5. Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

3.6. Az adatkezelés időtartama: a Felhasználó kérésére adatai törlésre kerülnek.

3.7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő: a Szolgáltató, külső szállító esetén a szállítmányozó.

3.8. Az adatkezelés egyéb elvei:

3.8.1. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

3.8.2. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

3.9. A Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél: - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, -személyes adatainak helyesbítését, -személyes adatainak törlését vagy zárolását.

3.10. A Felhasználó a megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. Ha a Felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

4. Megvásárolható termékek köre:

4.1. A megjelenített termékek csak online/személyesen vásárolhatók meg. A feltüntetett árak bruttó árak, a házhoz szállítás díját nem tartalmazzák. Csomagolási költség nem kerül felszámításra. A termékek ára magyar forintban kerül feltüntetésre.

4.2. A Szolgáltató feltünteti a termékek nevét, részletes leírást ad a termékekről, illetőleg a termékekről fotót jelenít meg. A fotók eltérhetnek a valóságtól. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

5. A rendelés menete:

5.1. A regisztráció történhet a termék megrendelése előtt illetve a rendelés lezárása előtt.

5.2. A kiválasztott, megrendelni kívánt termékre klikkelve a Felhasználó megtekintheti a termékről készült fotót, leírásokat. A Felhasználó megadja a rendelni kívánt mennyiséget, ezt követően a „kosárba” nevű ikonra kattintva megrendeli a terméket. Amikor a terméket kiválasztotta és kosárba helyezte, megjelenik a kosárban lévő termékek listája, mennyisége és a vételára. Ebben az esetben a Felhasználónak lehetősége van még módosítani vagy törölni, illetőleg az adatbeviteli hibákat kijavítani. A folytatás gombbal továbbléphet, ezt követően kiválaszthatja a megfelelő szállítási módot.  Majd az e-mail cím megadása után kitöltheti a rendeléshez szükséges adatokat, amennyiben a regisztráció előzőleg nem történt meg.  Ezt követően véglegesítheti rendelését.

5.3. Az igénybe vevő utánvéttel történő fizetés a csomag átvételekor, illetőleg banki átutalás fizetési lehetőségek közül választhat. A megrendelt termék futárszolgálattal csomagként kerül kiszállításra,illetőleg személyes is átvehető a Szolgáltató székhelyén. Banki átutalás esetén, ha visszaigazolást követő  3 munkanapon belül  a vételár nem érkezik meg a Szolgáltató bankszámlájára, a rendelés automatikusan törlésre kerül.

5.4. A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésnek megérkezését elektronikus úton haladéktalanul az igénybe vevő felé visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésnek elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg, a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, internet-, szerver-, egyéb technikai hiba esetén, vagy egyéb okból, amely a Felhasználó gondatlanságára vezethető vissza.

6. A megrendelés feldolgozása és teljesítése:

6.1. A 11 óráig beérkezett megrendelések még aznap, de legkésőbb másnap feldolgozásra kerülnek. Az általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 2-4 munkanap. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. 

7. Elállás joga:

7.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

7.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződéstől való elállás nem lehetséges, ha a termék jellege ezt kizárja, például olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, vagy olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

7.3. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználó köteles a terméket sértetlen csomagolásban haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Szolgáltató részére. A Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. A nem rendeltetésszerű használatból adódó kár megtérítése a Felhasználót terheli. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szükséges mértéket meghaladó használat esetén (pl.: karcok, kopások, felületi sérülések) az értékcsökkenés mértékét a termék árában határozza meg, tekintettel arra, hogy kizárólag új termékek forgalmazásával foglalkozik.

7.4. A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül -a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon- visszatéríti a termék vételárát a Felhasználó részére.

7.5. Amennyiben a Felhasználó élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikére elektronikus úton vagy postán küldött levélben. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszi figyelembe a Szolgáltató.

8. Kellékszavatosság:

8.1. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

8.2. A Felhasználó hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után, azonban a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9. Panaszkezelés: Amennyiben a Felhasználónak valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a megadott elektronikus levelezési címen, vagy postán küldött levél útján is közölheti. A Szolgáltató a panaszt 30 napon belül elektronikus úton küldött levél útján megválaszolja. A panasz elutasítása esetén azt megindokolja.

10. Vegyes rendelkezések: A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Felhasználó és a Szolgáltató a jelen szerződési feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Dombóvári Járásbíróság/Szekszárdi Törvényszék illetékességét.

 

                                                                  Az oldal kizárólag magyar nyelven érhető el.

 

Dombóvár, 2016. június 4.